Ungjilli

Kur ishin në Betlehem, Marisë i erdhi koha për të lindur. Dhe ajo lindi djalin e saj të parë, e mbështolli me pelena dhe e shtriu në grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta. Tani në po atë krahinë ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fusha, dhe natën ruanin kopenë e tyre.

Dhe ja, një engjëll i Zotit iu paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shndriti përreth tyre; e ata i zuri një frikë e madhe. Por engjëlli u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin; sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti.

Kjo do të jetë shenjë për ju; do të gjeni një fëmijë të mbështjellur me pelena, të shtrirë në një grazhd. Papritur, bashkë me engjëllin u shfaq një ushtri e madhe qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë: “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe paqe mbi tokë njerëzve mbi të cilët qëndron mirëdashja e tij!”

Dhe ndodhi që, ndërsa engjëjt u larguan prej tyre dhe shkuan në qiell, barinjtë flisnin me njëritjetrin: “Të shkojmë atëherë drejt e në Betlehem për të parë ç’ka ndodhur dhe ç’na bëri të ditur Zoti.” Shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë dhe Jozefin, si edhe fëmijën të shtrirë në grazhd.

Kur e panë, ata u treguan të gjithëve çka u ishte thënë atyre për këtë foshnjë. Dhe të gjithë ata që i dëgjuan, mbetën të mrekulluar nga fjalët që u thanë barinjtë. Por Maria i ruante të gjitha këto fjalë, duke i bluar në zemrën e vet.

Barinjtë u kthyen duke e ngritur lart e duke lëvduar Perëndinë për gjithçka që dëgjuan e panë, të cilat ishin tamam siç u ishin folur atyre.

Ungjilli Sipas Lukës, Kap. 2

Most Popular

Recent Comments