HomeJehona 29Fakte biblike për engjëjt

Fakte biblike për engjëjt

Është plotësisht e gabuar të adhurosh engjëjt, por them që është e drejtë që ne t’i duam. Kur e merr në konsideratë karakterin e shenjtë të engjëjve, dhe n.q.s i vë re dashamirësinë e tyre ndaj njerëzve, nuk mund të mos i duash këto frymëra shërbëtore të Perëndisë. (Spurgeon)

Sipas Biblës, engjëjt janë qenie shpirtërore që kanë inteligjencë, emocione, dhe vullnet. Engjëjt janë në thelb qenie frymërore në kuptimin që ato nuk kanë trupa të vërteta fizike. Edhe pse ata nuk kanë trupa fizikë, ato kanë personalitetet e tyre.

Për shkak se ata janë të krijuar, njohuritë e tyre janë të kufizuara. Kjo do të thotë se ata nuk i dinë të gjitha gjërat siç i di Perëndia (Mateu 24:36). Por duket që kanë njohuri më të madhe se njerëzit për shkak të tri faktorëve:

Së pari, engjëjt janë krijuar në një rend më të lartë se sa njerëzit. Prandaj, ata posedojnë njohuri më të madhe prej natyrës.

Së dyti, engjëjt i shikojnë më thellë të fshehtat e botës sesa njeriu (Jakobi 2:19; Zbulesa 12:12).

Dhe së fundmi, engjëjt fitojnë njohuri përmes vëzhgimit të gjatë të aktiviteteve njerëzore. Ndryshe nga njerëzit, engjëjt nuk kanë nevojë për të studiuar të kaluarën, sepse ata e kanë përjetuar vetë.

Prandaj, ata e dinë se si të tjerët kanë vepruar dhe reaguar në situata të ndryshme dhe mund të parashikojnë me një shkallë më të madhe të saktësisë se si mund të veprojmë ne në rrethana të ngjashme. Edhe pse ata kanë vullnetin e tyre, engjëjt, si të gjitha krijesat, i nënshtrohen vullnetit të Perëndisë. Engjëjt e mirë janë të dërguar nga Zoti për të ndihmuar besimtarët (Hebrenjve 1:14).

Këtu janë disa nga aktivitetet që Bibla ua atribuon engjëjve:

Ata lavdërojnë Perëndinë (Psalmi 148:1-2; Isaia 6:3).

Ata adhurojnë Perëndinë (Hebrenjve 1:06; Zbulesa 5:8-13).

Ata gëzohen me atë që Perëndia bën (Jobi 38:6-7).

Ato i shërbejnë Perëndisë (Psalmi 103:20; Zbulesa 22:09).

Ata paraqiten para Perëndisë (Jobi 1:6; 2:1).

Ato janë instrumente të gjykimeve të Perëndisë (Zbulesa 7:01; 08:02).

Ata përcjellin përgjigjet e lutjeve (Veprat 12:5-10).

Ata ndihmojnë njerëzit të gjejnë Krishtin (Veprat 8:26; 10:03).

Ata japin inkurajim në kohë rreziku (Veprat 27:23-24).

Ata kujdesen për besimtarët në kohën e vdekjes (Luka 16:22).

Engjëjt i përkasin një rendi krejtësisht të ndryshme nga njerëzit. Zoti i krijoi engjëjt, ashtu si ai krijoi njerëzit, në mënyrë të drejtpërdrejtë. Njerëzit nuk kthehen në engjëj pasi ata vdesin. Dhe engjëjt nuk bëhen njerëz. Engjëjt janë qenie shpirtërore që ndonjëherë mund të marrin formën fizike.

Por Bibla na tregon se kjo është gjithmonë e përkohëshme. Njeriu ndërkohë është një qenie fizike, por me një jetë shpirtërore që i jep Perëndia. Gjëja më e vlefshme që ne mund të mësojmë nga engjëjt e Perëndisë është të kemi bindje të menjëhershme ndaj urdhrave të Zotit.

Sipas Krishtit, kur njerëzit pendohen për mëkatet e tyre, engjëjt gëzohen. Bibla të krijon përshtypjen që ekzistojnë engjëj me funksione të ndryshe. Në Bibël, nëntë radhët e engjëjve janë përmendur me serafinët dhe kerubinët engjëjt më të lartë. Engjëjt janë të kryesuar nga një engjëll shefi i njohur si një Krye Engjëll emri i të cilit është Shën Mikael.

Disa njerëz mendojnë se ne të gjithë kemi engjëjt tonë kujdestarë ose një engjëll mbrojtës. Ai kujdeset për ty dhe të ngushëllon në kohë të vështira. Para 800 vjetësh mësimi i kishës për engjëjt u zhvilluar shumë nën ndikimin e Tomas Akuinit.

Tomasi besonte se engjëjt mbushin hendekun midis Perëndisë dhe njerëzve. Të gjithë besimtarët besojnë dëshminë e Biblës për sa i përket ëngjejve dhe dobia e tyre për ne, por duhet të kemi kujdes të mos hamendësojmë për ato gjëra që Perëndia ende nuk na ka zbuluar.

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments