HomeJashtë KategorieÇfarë është Krishtërimi?

Çfarë është Krishtërimi?

Krishtërimi është një fe e bazuar në mësimet dhe mrekullitë e Jezusit. Fjala “krisht” do të thotë i vajosuri. Jezusi është i vajosuri nga Perëndia, i cili erdhi në këtë botë, përmbushi ligjet dhe profecitë e Dhjatës së Vjetër, vdiq në kryq dhe u ngrit fizikisht nga të vdekurit tre ditë me pas.

Ai kreu shumë mrekulli që u regjistruan në ungjijtë nga dëshmitarë okularë. Në natyrën e tij ai është sa hyjnor aq edhe njerëzor. Prandaj është i denjë për ta adhuruar dhe për t’iu lutur. Krishtërimi mëson se ekziston vetëm një Perëndi, se Perëndia bëri universin, Tokën dhe krijoi Adamin dhe Evën.

Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së tij. Kjo nuk do të thotë se Perëndia ka një trup prej mishi dhe kockash. ‘Shëmbëlltyrë’ do të thotë ngjashmëri me Perëndinë në karakter, arsyetim, aftësinë për të krijuar etj.. Për shkak se jemi bërë sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, çdo njeri është i denjë për t’u respektuar dhe nderuar. Për më tepër, kjo do të thotë se nuk u zhvilluam nga proçese të rastësishme përgjatë miliona viteve.

Perëndia krijoi Adamin dhe Evën dhe i vendosi në kopshtin e Edenit. Ai u dha atyre lirinë të zgjidhnin mes së mirës dhe së keqes. Ata zgjodhën të mëkatonin. Të mëkatosh do të thotë të bësh atë që është në kundërshtim me natyrën dhe vullnetin e Perëndisë.

Për shembull, Perëndia nuk mund të gënjejë; prandaj gënjeshtra është mëkat. Mëkati i mosbindjes ndaj Perëndisë që kryen Adami dhe Eva bëri që ata të dëboheshin nga kopshti i Edenit dhe po ashtu të vuanin efektin e vdekjes. Si rezultat i mëkatit të tyre, fëmijët e tyre dhe të gjithë ne, trashëguam një natyrë mëkatare. Me fjalë të tjera, pasardhësit tanë nuk janë të përsosur në natyrë.

Konkretisht, ne nuk kemi pse t’u mësojmë fëmijëve të jenë egoistë. Ata e dinë atë nga natyra. Krishtërimi mëson se Perëndia është Trini (Atë, Bir dhe Frymë e Shenjtë, jo tre Perëndi), se Jezus Krishti është personi i dytë i Trinitetit, se Jezusi vdiq në kryq dhe u ngrit nga të vdekurit fizikisht, se gjithë njerëzit janë nën gjykimin e drejtë të Perëndisë, sepse të gjithë njerëzit kanë mëkatuar kundër Perëndisë.

Ai mëson se Jezusi është rruga e vetme për t’u shpëtuar nga gjykimi i Perëndisë që do të vijë dhe se shpëtimi merret me anë të besimit në veprën e Krishtit në kryq dhe jo me anë të ndonjë gjëje që mund të bëjmë për të kënaqur Perëndinë. Ndërsa pjesa më e madhe e feve në botë mësojnë se duhet të bëjmë vepra të mira për të merituar një vend në qiell, krishterimi mëson se kemi nevojë për dikë që të na shpëtojë nga mëkati.

Kjo do të thotë se nuk jemi të drejtë para Perëndisë me anë të forcave tona. Përkundrazi, shpallemi të drejtë para Perëndisë me anë të besimit në vdekjen e Krishtit në kryq. Krishtërimi mëson se një person që beson në Jezus Krishtin do të përjetojë një ndryshim brenda vetes: “Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re; gjërat e vjetra kanë shkuar; ja, të gjitha gjërat janë bërë të reja” (2 Kor. 5:17).

Kjo do të thotë se Fryma e Perëndisë hyn në jetën e atij personi dhe ata kanë dëshira të reja për të kënaqur më shumë Perëndinë se veten e tyre. Kjo është një nga provat e besimit të vërtetë në Krishtin.

Prandaj, përgjigjja më e mirë për pyetjen “Çfarë është Krishtërimi?” është të thuash se është një besim personal në Perëndinë e vërtetë përmes personit të Jezus Krishtit nëpërmjet të cilit na janë falur mëkatet dhe i shpëtojmë gjykimit të drejtë të Perëndisë. N.K

Previous article
Next article

Most Popular

Recent Comments